KREDITI ZA OBRAZOVANJE
Educa krediti u eurima

Svijet u kojem imam priliku učiti je moguć.

Novac za školarinu i troškove studiranja osigurajte na vrijeme uz Educa kredit. Odaberite iznos i rok otplate uz fleksibilnost pri korištenju i vraćanju kredita.

PBZ Educa kredite možete realizirati u vama najbližoj PBZ poslovnici.

PBZ Educa krediti namijenjeni su za plaćanje školarine privatne srednje škole ili studija (dodiplomskog, diplomskog, poslijediplomskog ili specijalističkog), kao i za troškove studiranja u zemlji i inozemstvu.

POGODNOSTI PBZ EDUCA KREDITA:

 • bez naknade za obradu zahtjeva
 • rok otplate kredita do 10 godina
 • mogućnost korištenja počeka do 12 mjeseci
 • za iznose kredita do 15.000 EUR nisu potrebni dodatni instrumenti osiguranja
 • dodatna pogodnost kredita za plaćanje školarine – mogućnost uvećanja iznosa kredita do 15% za isplatu u gotovini na tekući račun u kunama studenta, uz poštivanje maksimalnog iznosa kredita do 40.000 EUR
 • izbor načina otplate kredita – u jednakim mjesečnim anuitetima, mjesečnim ratama ili uz otplatu kroz četiri otplatna razdoblja
 • mogućnost izbora datuma otplate kredita – zadnji dan u mjesecu ili neki drugi dan
 • fleksibilnost pri korištenju i vraćanju kredita – glavnica kredita se može početi otplaćivati tek po završetku studija (ukoliko razdoblje trajanja studija odgovara razdoblju korištenja kredita)
 • maksimalan rok korištenja kredita jednak je roku trajanja redovnog studija/privatnog srednjoškolskog programa, najduže 6 godina (osim za kredite za plaćanje školarine s jednokratnim korištenjem)

UVJETI ZA ODOBRAVANJE EDUCA KREDITA

Korisnici kredita

Korisnici kredita mogu biti redovni ili izvanredni studenti dodiplomskoga, diplomskog, poslijediplomskog ili specijalističkog studija u zemlji i inozemstvu.

Ako korisnik kredita – student nije zaposlen, mora imati kreditno sposobnoga solidarnog dužnika.

Korisnici kredita za plaćanje školarine privatnog srednjoškolskog obrazovanja moraju biti roditelji ili staratelji učenika za kojega se plaća školarina.

Namjena i iznos kredita

 • od 500 do 40.000 EUR, u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju tečajne liste HNB važećoj na dan korištenja kredita, za plaćanje školarine ili troškova studiranja

Rok otplate

 • od 12 do 120 mjeseci

Moguće je ugovaranje počeka otplate glavnice kredita u razdoblju do 12 mjeseci, koji je uključen u rok otplate kredita.

Otplata kredita

 • mogućnost otplate kredita u: jednakim mjesečnim anuitetima, mjesečnim ratama ili anuitetima s postupnim povećanjem anuiteta (korisnik kredita sam odabire dan u mjesecu na koji će plaćati svoje mjesečne obveze)

Instrumenti osiguranja

 • izjava o zapljeni po pristanku dužnika (zapljeni plaće, odnosno drugih stalnih novčanih primanja), izdana od svih sudionika u kreditu i potvrđena (solemnizirana) kod javnog bilježnika
 • zadužnica izdana od svih sudionika u kreditu i potvrđena (solemnizirana) kod javnog bilježnika.

Dodatno osiguranje za iznose kredita veće od 120.000 HRK:

 • minimalno jedan kreditno sposoban solidarni jamac ili polica životnog osiguranja korisnika kredita ili solidarnog dužnika otkupne vrijednosti u visini 5% od iznosa kredita.

Kamatna stopa na kredit

KREDITI UZ VALUTNU KLAUZULU EUR

Visina kamatne stope i EKS PROMJENJIVA KAMATNA STOPA
3,57% godišnje, promjenjivo

(EKS od 3,63%)

Promjenjiva kamatna stopa definira se kao zbroj fiksnog dijela i 6M NRS1 za HRK za kredite u kunama odnosno 6M NRS1 za EUR za kredite uz valutnu klauzulu u EUR.
EKS je izračunat na navedeni iznos kredita uz navedeni rok otplate. U izračun EKS uključena je interkalarna kamata za mjesec dana.
Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice kredita te kamate obračunate do dospijeća uvećane za iznos interkalarne kamate za razdoblje od mjesec dana, a koju bi korisnik kredita plaćao do konačne otplate kredita, uz pretpostavku da je do kraja otplate kredita važeća navedena promjenjiva kamatna stopa.
Utvrđivanje i promjenjivost kamatne stope prema 6M NRS1 za HRK, odnosno 6M NRS1 za EUR definirano je Općim uvjetima poslovanja Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb u kreditnom poslovanju s fizičkim osobama.

Naknada za obradu kreditnog zahtjeva:

 • bez naknade za obradu zahtjeva

Naknada za prijevremenu otplatu kredita

 • bez naknade za prijevremenu djelomičnu ili definitivnu otplatu kredita

 

Prijavi se na naš newsletter i čitaj zanimljive i zabavne studentske teme!